Informatief: Progressief werken

Dit is een zuiver informatief stuk over progressieve tewerkstelling, namelijk deeltijds (opbouwend) werken met behoud van recht op een uitkering van de mutualiteit.

Met oprechte dank aan STEVEN DESCHAMP voor het nalezen, corrigeren en aanvullen van onderstaande tekst. Steven werkt al 14 jaar op dienst vervangingsinkomen van Partena Ziekenfonds.

Wat is progressieve tewerkstelling?

Voor werknemers uit de privésector en zelfstandigen voorziet de wetgever het systeem van toegelaten arbeid of progressieve tewerkstelling. In dit systeem kan een persoon die arbeidsongeschikt verklaard werd door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds het werk onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk hervatten. Werknemers die tewerkgesteld zijn in het systeem van toegelaten arbeid behouden het recht op een uitkering van het ziekenfonds naast het loon van de werkgever. De som van het beroepsinkomen en de (verminderde) uitkering liggen altijd hoger dan het bedrag van de uitkering indien je niet werkt.

Bron: Vlaams Patiëntenplatform

Concreet betekent dit dat je als werknemer al na 1 dag van volledige (=100%) arbeidsongeschiktheid aan je adviserende geneesheer van je ziekenfonds kan vragen om deeltijds terug aan de slag te gaan bij je werkgever, met als doel stelselmatig (=progressief) je aantal uren op te drijven tot je opnieuw aan je oorspronkelijk aantal uren – overeengekomen in je arbeidscontract – komt. Als zelfstandige kan dit na 1 maand arbeidsongeschiktheid.

Doel is om stapsgewijs op de werkvloer uit te gaan proberen wat je nog aan kan. Dit kan gaan over de praktische haalbaarheid van het aantal uren, maar evengoed over de jobinhoud en randvoorwaarden (bv woon-werkverkeer, stressbestendigheid,…)

Wie komt in aanmerking voor progressief werken?

De toelating om het werk tijdens de ongeschiktheid te hervatten, kan door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling worden verleend op voorwaarde dat de gerechtigde, van een medisch oogpunt uit, een vermindering van zijn vermogen van ten minste 50 % behoudt en dat de uitoefening van die activiteit verenigbaar is met de betrokken aandoening.  

De voorwaarde met betrekking tot “de vermindering van het vermogen van ten minste 50 %”, zoals bedoeld in artikel 100, §2 van de gecoördineerde wet, is uitsluitend een medisch criterium (in tegenstelling tot artikel 100, §1 van de gecoördineerde wet dat een vermindering van het verdienvermogen van de werknemer voorschrijft tot een derde of minder dan een derde van wat de werknemer kan verdienen – economisch criterium).

Die eis van de vermindering van het vermogen van ten minste 50 %, zoals bedoeld in artikel 100, §2 van de gecoördineerde wet, heeft evenmin betrekking op het werkvolume dat door de adviserend geneesheer kan worden toegestaan (de toelating moet niet noodzakelijk een halftijdse activiteit betreffen). 

Bron: Omzendbrief RIZIV, Omzendbrief VI nr 2013/156 van 11 april 2013. Van toepassing vanaf 12 april 2013.

In principe kan elke arbeidsongeschikte werknemer/zelfstandige die minstens 1 dag volledig arbeidsongeschikt is, waarvan de adviserende geneesheer vindt dat deze persoon een vermindering van (medisch) vermogen heeft van minstens 50%, een aanvraag indienen.

Als werknemer hoef je niet noodzakelijk verbonden te zijn aan een huidig arbeidscontract. Ook bij een nieuwe werkgever kan je progressief starten. Wel telkens mits aanvraag en goedkeuring van je adviserende geneesheer van de mutualiteit.

Vaak gaat het over personen met, of na een langdurige ziekte of in/na revalidatieperiode, ongeval of als er sprake is van een chronische ziekte of handicap. Maar aarzel niet het steeds bespreekbaar te maken met je adviserende geneesheer (=’controle-arts’ van de mutualiteit).

Hoe vraag je progressieve tewerkstelling aan?

Wanneer je een uitkering krijgt via de mutualiteit/RIZIV, dan moet je telkens je iets wil ondernemen tijdens de daguren toestemming vragen voor deze activiteit aan je adviserende geneesheer. Dit kan gaan over het volgen van een opleiding of stage en vrijwilligerswerk, maar zeker ook over het deeltijds en progressief hervatten van je werk. Vandaar dat het ook wel een ‘aanvraag van toegelaten activiteit’ wordt genoemd.

De aanvraag via de adviserende geneesheer moet gebeuren via een standaarddocument, op te vragen bij je mutualiteit. Deze attesten verschillen van mutualiteit tot mutualiteit. Voor sommige mutualiteiten moet je werkgever dit attest ook invullen, voor andere enkel jij als werknemer.

Voor alle situaties geldt het volgende: bespreek eerst met je werkgever de mogelijkheden alvorens je aanvraag in te dienen. Dus zorg dat je werkgever akkoord is met je voorstel tot progressieve tewerkstelling!

Opgepast! Je werkgever is bij wet NIET VERPLICHT je een progressieve tewerkstelling toe te staan. Het kan dus zijn dat hij dit niet wenst en daar kan jij dan niets aan veranderen!

Wanneer jij en je werkgever gekomen zijn tot een overeenkomst, vraag dan het nodige attest op bij je mutualiteit. Op dit formulier moet je allerlei gegevens invullen (bv uurrooster, gegevens werkgever, startdatum progressief werken,..). Belangrijk hierbij is dat je uitkijkt wat je aanvraagt: wanneer je een vast uurrooster aanvraagt, moet je je daar precies aan houden. Bij elke afwijking dien je vooraf dus een goedkeuring aan te vragen (via een nieuw ingevuld aanvraagformulier en dit ten laatste één werkdag voor de startdatum van het nieuwe uurrooster.) Wanneer je een variabel uurrooster aanvraagt, moet je het maximum aantal uren per week/maand doorgeven en ook de dagen dat je aanwezig zou kunnen zijn op het werk.

Hou je in elke situatie aan het goedgekeurde uurrooster en de goedgekeurde activiteiten en vraag bij elke afwijking de toestemming. Doe je dit niet, dan riskeer je een schorsing of sanctie vanuit de mutualiteit!

Wanneer moet je deze progressieve tewerkstelling aanvragen?

De aanvraag tot progressieve tewerkstelling (of een andere toegelaten activiteit) moest vroeger goedgekeurd zijn ALVORENS te starten met werken. Nu is dit NIET meer zo voor werknemers – je hoeft er enkel voor te zorgen dat je aanvraag minstens 1 werkdag VOOR de start van de activiteit is ingediend, maar je mag al starten met je activiteit zonder dat je die toestemming effectief hebt. De adviserende geneesheer heeft 30 werkdagen de tijd, na de start van je activiteit, om op je aanvraag te reageren.

Deze maatregel is er gekomen om mensen niet onnodig (lang) te laten wachten om progressief te starten met werken. Keurt de adviserende geneesheer de aangevraagde activiteit alsnog af, dan moet je deze – van zodra je dit weet – stopzetten. Dit om schorsing van je uitkering te vermijden.

De adviserende geneesheer kan in principe een aanvraag enkel maar afkeuren als je op medische controle bent geweest.

Opgepast! Wil je als zelfstandige progressief hervatten? Dan moet je WEL voor de start van je activiteit de goedkeuring van de adviserende geneesheer hebben. Dit is dus niet veranderd!!! Voor deze aanvraag tot hervatting hoef je als zelfstandige GEEN aanvraagformulier in te vullen. Je kan dit telefonisch, per e-mail, fax, brief,… doorgeven aan jouw ziekenfonds.

Aanvulling 2016: zelfstandigen moeten wel een aanvraagformulier invullen!

Tijdens de progressieve tewerkstelling

× Opvolgingsgesprekken bij de adviserende geneesheer:

Tijdens de progressieve tewerkstelling word je verder opgevolgd en uitgenodigd door de adviserende geneesheer van je ziekenfonds. Je MOET opdagen op de controle-gesprekken, ook al word je die dag verwacht op je werk. Vervelend soms, maar de afspraken bij de adviserende geneesheer liggen meestal al maanden op voorhand vast, waardoor hij geen rekening kan houden met individuele uurroosters van patiënten. Heb je toch een dringende vergadering of een andere afspraak, dan kan je proberen je afspraak (vooraf en telefonisch) met de adviserende geneesheer te verplaatsen. Hier staat hij/zij echter niet op te springen.

De adviserende geneesheer beslist over het al dan niet verlengen van de progressieve tewerkstelling enerzijds en anderzijds geeft hij advies over het al dan niet opdrijven van de uren binnen het kader van dit progressief werken. Een belangrijke nuance is de volgende: De adviserende geneesheer kan nooit beslissen dat je meer uren MOET gaan werken. Dit kan enkel op jouw vraag (en in overleg met je werkgever en behandelende arts). De adviserende geneesheer kan wel suggereren om uren op te bouwen als jij hiervoor openstaat. Deze arts kan je dus aanmoedigen en stimuleren in de opbouw van uren, maar nooit verplichten. TENZIJ hij/zij natuurlijk beslist dat je volledig arbeidsgeschikt bent, wat een verplichte (voltijdse) werkhervatting betekent.

Waar de grens ligt tussen ‘arbeidsgeschikt’ en ‘arbeidsongeschikt’ is niet altijd even duidelijk. De wetgeving spreekt over een grens van ‘50% van je vermogen’, soms wordt ook gesproken over een ‘verlies van 2/3e van je verdienvermogen’. Het laatste gaat over die fameuse 66%; de bepaling of je al dan niet arbeidsongeschikt bent. Het stukje over ‘50% van je medische vermogen’ gaat over het feit of de arts je al dan niet de toestemming kan geven tot toegelaten arbeid.

Sommige adviserende geneesheren echter, interpreteren dat, als je meer dan 50% van je uurrooster kan werken, je niet meer arbeidsongeschikt bent. Andere adviserende geneesheren gaan eerder kijken naar de inhoud en houden zich niet zo vast aan het aantal uren.

Belangrijke aanvulling vanuit de mutualiteit: het is heel moeilijk uit te leggen dat iemand enerzijds invaliditeitsuitkering krijgt (en dus voor meer dan 66% arbeidsongeschikt is verklaard door de mutualiteit) en anderzijds wèl een toestemming heeft om aan 50% het werk te hervatten. Deze hervatting aan 50% wordt altijd bekeken vanuit medisch oogpunt, waardoor je wel verder erkend blijft als invalide omdat je niet meer aan kan op werkvlak. Er zijn steeds meer en meer mensen die een toelating krijgen om meer dan halftijds te gaan werken en daarnaast toch “voldoende” arbeidsongeschikt zijn om door het ziekenfonds erkend te blijven.

Frustrerend is het wel, want zo weet je nooit of jouw progressieve tewerkstelling verlengd zal worden en kan het zo maar ineens zijn dat je de boodschap krijgt niet meer ‘arbeidsongeschikt’ te zijn. Terwijl je ziekte er wel nog is.

× Formaliteiten van de werkgever:

Op het einde van elke maand moet de werkgever een document invullen en bezorgen aan het ziekenfonds. Op dit document moet hij/zij je uren invullen en wat jij die maand verdiend hebt. Op basis van dit formulier wordt dan door je mutualiteit jouw daguitkering berekend en bijgepast. Het is dus (jammer genoeg) logisch dat jouw aanvullende uitkering van de mutualiteit een tijdje op zich kan laten wachten. Belangrijk is dat je als werknemer goed opvolgt dat jouw werkgever dit document tijdig bezorgt aan de mutualiteit.

× Formaliteiten van de werknemer:

Wanneer je een dag of korte periode niet kan gaan werken wegens ziekte, breng dan tijdig een ziekte-attest binnen bij je werkgever. Voor je mutualiteit hoef je niets te doen: je bent immers al erkend als arbeidsongeschikt.

Terwijl jouw werkgever vroeger deze ziektedagen moest aanduiden op het maandelijkse formulier voor de mutualiteit, hoeft dit niet meer wegens veranderingen in de berekeningen van de daguitkering. Wanneer je een periode volledig ziek bent tijdens de deeltijdse tewerkstelling, zal jouw loon lager zijn en bij de berekeningen de mutualiteitsuitkering iets hoger. Wanneer je voor een langere periode volledig arbeidsongeschikt/afwezig bent op het werk, is het beter om je deeltijdse akkoord van werkhervatting af te sluiten. Jouw uitkeringen zullen dan terug automatisch vertrekken zoals voor de start van de progressieve tewerkstelling en jouw werkgever hoeft dan geen maandelijks loonattest meer te versturen naar je mutualiteit. Wil je terug progressief aan de slag, dan moet je wel opnieuw een (nieuwe) aanvraag indienen.

Aanvulling 2016: OPGEPAST! Er staat een einddatum op je goedkeuring voor arbeidsongeschiktheid/invaliditeit! Verleng je werkonbekwaamheid tijdig door het werkonbekwaamheidsattest door je arts te laten invullen en op tijd terug te bezorgen aan je mutualiteit! (Ook al ben je dus deeltijds mits goedkeuring aan het werk!)

Financiële voor- en nadelen

× Voordelen:

› Je maandelijks inkomen is hoger ten opzichte van je mutualiteitsuitkering

› Wanneer je werkgever een eindejaarspremie voorziet, krijg jij een eindejaarspremie op basis van de effectief gepresteerde uren tijdens de progressieve tewerkstelling. Met deze eindejaarspremie wordt geen rekening gehouden bij de berekening van je uitkering.

Financieel voordeel voor de werkgever: wanneer je als werknemer ziek valt, hoeft de werkgever jou geen gewaarborgd loon uit te betalen; je valt onmiddellijk terug op je mutualiteitsuitkering. Opgepast! Wanneer je bij een nieuwe werkgever progressief start en hervat en een aantal dagen ziek wordt, dan is jouw werkgever WEL verplicht je gewaarborgd loon uit te betalen!

Aanvulling 15/04/2019: Start je bij een nieuwe werkgever in kader van progressief werken, dan is jouw werkgever NIET (meer) verplicht je gewaarborgd loon uit te betalen! Hij kan hier evenwel voor kiezen, maar de RIZIV-wetgeving geeft aan dat je, tijdens progressief werken bij een nieuwe werkgever, onmiddellijk terug valt op je ziekte-uitkering en de werkgever dus niet verplicht is een gewaarborgd loon uit te keren.

× Nadelen:

Belastingen: Je krijgt via 2 wegen inkomsten: je werkgever en jouw mutualiteit. Wanneer beiden samen worden gebracht bij de belastingsaangifte, dan kom je in een hogere inkomensschaal waardoor de afrekening wel eens zwaarder kan zijn dan verwacht…

Vakantiedagen: Wanneer je volledig arbeidsongeschikt bent, tellen je vakantiedagen volledig voor het volgende jaar. Wanneer je echter progressief gaat werken moet je oppassen! Ga je met volle dagen werken, dan is er niets aan de hand. Ga je echter met halve dagen (of een paar uur per dag) werken, dan worden je vakantiedagen verrekend op basis van de gepresteerde en dus gewerkte uren. Concreet voorbeeld: ga je 40% aan de slag in een regeling van 4 halve dagen, dan heb je het volgende jaar maar recht op 40% van je vakantiedagen. Wanneer je echter hervat met bijvoorbeeld 2 volle dagen en 3 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je het volgende jaar recht op je volledig aantal vakantiedagen. Begrijpe wie begrijpen kan! Ben je bediende, neem dan best contact op met je werkgever voor de berekening van deze vakantiedagen. Ben je arbeider, neem dan best contact op met de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Vakantiegeld: Neem je als progressief werkende werknemer in je eerste jaar van arbeidsongeschiktheid verlof, dan zal je werkgever (bediende) of je vakantiekas (arbeider) die dag uitbetalen. Wanneer je tijdens dit eerste jaar niet gaat werken, wordt er door de mutualiteit geen uitkering voorzien voor deze vakantiedagen. Daarbij komt dat tijdens je eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, je rechten op vakantie zijn gelijkgesteld. Concreet betekent dit dat je – als je verbonden bent aan een arbeidscontract en je twee jaar arbeidsongeschikt bent zonder te werken – er rekening mee moet houden dat de mutualiteit jou gedurende deze 2 eerste jaren deze vakantiedagen en bijgevolg -geld zal afhouden waardoor je (veelal in december) een verminderde uitkering krijgt. Wanneer je wèl je werk progressief (en dus deeltijds) hervat hebt, wordt je vakantiegeld op deze prestaties berekend en berekent de mutualiteit op haar beurt de bijgepaste uitkering.

Meer info nodig?

Heb je vragen over je uitkering, de berekening van je uitkeringen, progressieve tewerkstelling of een andere toegelaten activiteit? Neem dan zeker contact op met je plaatselijk ziekenfonds. De materie is zo specifiek en ingewikkeld, dat je specialisten hierbij nodig hebt.

Ben je niet akkoord met een beslissing van je adviserende geneesheer, of heb je nog meer vragen betreffende vakantiedagen en dergelijke? Neem dan contact op met je vakbondsafgevaardigde. Heb je nog geen vakbond? Dan raad ik je aan je zo snel mogelijk aan te sluiten. Tip hierbij: kijk bij jou in de buurt welke vakbonden er zijn, of ze gemakkelijk bereikbaar zijn (aantal zitdagen, parkeerplaats,…) en sluit je aan. Vermeld dat je een uitkering krijgt via de mutualiteit en je krijgt korting op de maandelijkse ledenbijdrage. Meer info over vakbonden, vind je hier.

Voor meer informatie kan je ook terecht in het Reuma Expertise Huis, Imperiastraat 16 te Zaventem. Graag eerst een seintje via anja@reumanet.be of telefonisch, op dinsdag en donderdag tussen 10u en 12u, op 0470/329 457.

Waarom zou je progressief willen gaan werken?

Toegegeven, na het lezen van dit alles zou je kunnen zuchten en zeggen “Amaai, moet ik dààr allemaal rekening mee houden? Lijkt me heel ingewikkeld!”

Maar eigenlijk is het niet zo ingewikkeld als het lijkt. Uiteindelijk gaat het om een aanvraag tot toestemming en een maandelijks attest dat de werkgever moet invullen voor je mutualiteit. Dit attest kan hij/zij gemakkelijk samen met je loonafrekening verwerken en is een kleine moeite…

Uiteindelijk geeft deze vorm van werken je de mogelijkheid om stelselmatig, stap per stap, terug mee te draaien op het werk. Zowel jij, als je werkgever en collega’s kunnen zoeken naar een evenwicht op vlak van jobinhoud, taakverdelingen,… en bijsturen waar nodig.

Daarnaast moet je zelf de afweging maken. Wil je nog werken? En waarom wil je nog werken? Is het voor jou haalbaar om terug te gaan werken? Want zoals we allemaal wel weten is er altijd een verschil tussen willen en kunnen…

Voor mezelf zijn de redenen duidelijk. Ik wil me terug ‘nuttig’ voelen, deel uitmaken van de maatschappij. Ik mis de sociale contacten en de nieuwe input van verhalen, van mensen. Ik wil bijdragen, op eender welke manier. Financieel is het zeker ook belangrijk, want toegegeven: ik ben blij met de uitkering die ik krijg, maar die is zeker niet voldoende om het schip hier recht te laten reilen en zeilen…

 

Aanvulling 2017: meer informatie over de nieuwe maatregelen in kader van werken en een mutualiteitsuitkering vind je hier:  https://reumainmij.be/2016/12/14/informatief-een-mutualiteitsuitkering-en-werk-2017/

 

69 thoughts on “Informatief: Progressief werken

 1. Hallo Marleen,

  Ik ben sinds 1 september ook gestart met progressief werken, 19 uur aan het werk. (Bechterew).
  Ik vond het in het begin ook een hele administratieve boterham maar eens alles in orde is valt het in zijn plooi.
  Ik ben ook direct opgeroepen door de adviseur van de ziekenkas en deze was zeer begripvol.
  Klopt mijn redenering dat wanneer ik na een jaar progressief werken dan deeltijds op invaliditeit val qua uitkering? Dit zal dan een pak minder zijn en dus zou ik moeten proberen om binnen het jaar terug fulltime aan het werk te gaan als ik dit wil vermijden…

  Groetjes,

  Vicky.

  • Beste Vicky,
   Afhankelijk van je gezinssituatie en -inkomsten kan het zijn dat de bijpassing door de mutualiteit inderdaad lager kan zijn dan deze tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid… Het is dezelfde regelgeving voor de berekening van je daguitkering: eerste jaar arbeidsongeschiktheid, vanaf tweede jaar invaliditeitsuitkering… (Geteld vanaf eerste dag 100% arbeidsongeschiktheid)
   Groetjes,
   Anja

 2. Hoi,

  Ik heb van januari tot nu progressief gewerkt, dit werd door mijn werkgever om de 6 maand geëvalueerd en op 1 december krijg ik van mijn werkgever geen verlenging meer. Het is dus voltijds terug aan de slag als leidinggevende, in een volcontinu systeem (Vroeg/laat/nacht/weekend) wat dus zeker nog niet haalbaar is. Of toestemmen met haltijdse tewerkstelling in een aangepaste functie en afstand doen van mijn leidinggevende functie, waarbij ik bovendien afstand moet doen van mijn ziekte, want ik moet mijn basiscontract aanpassen, dwz geen bijkomende uitkering meer, geen maximumfactuur, en als ik terug herval, een invaliditeitsuitkering die maar wordt berekend op een halftijds loon. Maw, het voordeligst, ondanks het feit dat ik graag wil werken en nuttig wil zijn, is voltijdse invaliditeit, waarbij ik dus 40% krijg van mijn loon als leidinggevende. Grrr…

  • Oh Lies! Inderdaad super frustrerend! Er is nog zoveel werk aan de winkel binnen ons sociaal systeem en zeker naar mensen met een chronische aandoening! We hebben het al super moeilijk op financieel vlak wegens hoge dokters- en behandelingskosten en dan worden we nog financieel’afgestraft’ wanneer we het werk willen hervatten! Ik vermoed dat progressief starten binnen die andere, aangepaste functie financieel geen haalbare kaart is?

   • Hoi,
    Tot nu toe heb ik al een andere functie halftijds ingevuld. Ik zit er dus niet mee in om een andere functie in te vullen. Mijn werkgever vind echter dat progressieve tewerkstelling als doel heeft om progressief te groeien naar je oorspronkelijke functie. Liefst binnen zo kort mogelijke tijd… En voor hen is mijn tijd (nog geen volledig jaar) opgebruikt. Ze willen zelfs een interne regel opstellen waardoor je maar maximum 2 maand progressief zult kunnen werken. Misschien wel goed als je je been gebroken hebt ofzo, maar zoals de meesten onder ons wel weten, niet haalbaar voor iemand met een chronische aandoening… Ik sta dus met mijn rug tegen de muur… Het wordt voltijdse invaliditeit of ander werk zoeken vrees ik…
    Er is inderdaad nog veel werk aan de winkel!!! Het ergste vind ik dat ik, om tot deze conclusie te komen, zo veel telefoontjes heb moeten doen. Naar de ziekenkas, naar de vakbond, terug naar de ziekenkas… Om uiteindelijk te horen: maar mevrouw, u moet aan uzelf denken hé, je kunt dan toch beter gewoon thuis blijven…
    Ik zou zo graag eens aan al die mensen samen uitleggen welke weg ik al heb afgelegd, wat dit allemaal tot gevolg heeft, en wat ik nu eigenlijk van het hele systeem denk…
    Tja, zo kan ik nog wel even verder schrijven 🙂
    Ik vind het trouwens heel interessant om jouw pad te kunnen meevolgen, bedankt daarvoor!

   • Hey Lies,
    Dank je wel voor je bericht! Fijn te lezen dat je mijn blog interessant vindt en van harte bedankt om jouw verhaal hier kort neer te pennen!
    Het is goed dat onze verhalen verteld en gelezen worden, zo lezen mensen ook eens ‘de andere kant’ van het verhaal. “Chronische zieken moeten meer aan het werk”: een hot topic. Aan onze motivatie zal het niet liggen;-)

 3. Hallo,
  Ik wel tijdens mijn invaliditeit terug deeltijds gaan werken (3 dg/week – 6 u./dag). Als ik na 3 maand herval, wat betekent dit dan concreet ? Val ik na deze periode van 3 maand terug op mijn voorgaande invaliditeitsuitkering of verminderd mijn uitkering dan ?
  Dank u voor de info.
  Anita

  • Veel hangt af van de manier dat je deeltijds werkt. Is dat met goedkeuring van je mutualiteit én in kader van progressieve tewerkstelling, dan blijft de basis van berekening van je ‘verloren loon’ (dagbedrag RIZIV) hetzelfde. Maakt niet uit wanneer je dan terug volledig arbeidsongeschikt wordt want je hebt tijdens die tewerkstelling ook verder invaliditeitsuitkering ontvangen… (Weliswaar herberekend, rekening houdend met je verloning via werk). Je krijgt bijgevolg bij volledige arbeidsongeschiktheid nà progressieve tewerkstelling terug hetzelfde dagbedrag als vóór de start van de progressieve tewerkstelling.
   Groetjes, Anja

 4. Enkele jaren geleden ben ik overgestapt naar deeltijdse arbeid (19u/week) dus via contractwijziging omdat ik dat het eerlijskte vond. Nu ben ik echter opnieuw langere tijd afwezig geweest en zou ik willen het werk hervatten maar de huisarts raadt deeltijdse werkhervatting aan. Maar kan ik deeltijdse arbeid ook deeltijds hervatten en dus deeltijds betaald blijven door mutua?

  • Ja, natuurlijk kan je progressief en dus deeltijds starten binnen een deeltijds uurrooster. Totnogtoe vermoed ik dat de meeste mutualiteiten een goedkeuring zullen geven tot 50% van je deeltijdse uurrooster. Om zeker te zijn, is het belangrijk om toch contact op te nemen met je mutualiteit en je adviserende geneesheer van de mutualiteit. Deze arts beslist…

 5. Super! Eindelijk een de volledige uitleg in een verstaanbare taal. Bedankt hiervoor!
  Ik heb echter ook nog een vraag. Als je progressief tewerkgesteld bent, kan/mag je daarnaast dan ook nog een bijverdienste hebben? Bijvoorbeeld administratief werk, kleine handvaardigheden, telefonische helpdesk, enz…?
  En zo ja, dan veronderstel ik dat dit moet gebeuren buiten de reguliere werkuren van het bedrijf waar je bent tewerkgesteld?
  Vooraf dank voor elk antwoord…

  • Beste Jos,
   Het doel aan progressieve tewerkstelling is van stelselmatig terug aan de slag te kunnen bij je (huidige) werkgever, tot idealiter het maximum aantal uren van je contract vooraleer je startte met deze begeleide hertewerkstelling.
   Elke activiteit, betaald en onbetaald, die je tijdens het verkrijgen van een vervangingsinkomen wil aanvangen en uitoefenen (en dus ook tijdens de periode van progressieve hertewerkstelling) moet aangevraagd worden bij en goedgekeurd worden door de adviserende geneesheer van jouw ziekenfonds.
   De kans is naar mijn gevoel klein dat hij deze andere activiteiten zal goedkeuren ( ook al vinden deze plaats buiten de werkuren), vermits de focus ligt op de (volledige) hertewerkstelling bij jouw (huidige) werkgever.
   Je kan natuurlijk altijd proberen, maar het is deze arts die beslist…
   Veel succes!
   Groetjes,
   Anja

 6. Geldt dit ook voor een ‘passieve bijverdienste’ zoals bijvoorbeeld verhuur van een accommodatie? Dergelijke activiteit is immers niet vergelijkbaar met een reguliere job en vergt hoogstens een beetje papierwerk…?

  • Volgens mij geldt dit voor tewerkstelling en andere activiteiten die kunnen bekeken worden in die zin, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. ‘Passieve verdiensten’ zoals verhuring vallen, dacht ik, niet onder tewerkstelling.
   Bij twijfel, altijd best bekijken met de adviserende geneesheer van je ziekenfonds!

 7. Beste
  Mijn man werkte tot over 4 jaar voor het openbaar vervoer hij heeft daar 25 jaar voor gewerkt , hij zou progressief werk willen doen maar bij het openbaar vervoer kan hij dat niet dus nu zou hij dat in een ander bedrijf willen doen nu is mijn vraag moet hij zijn ontslag geven bij het openbaar vervoer of niet om bij een andere werkgever te beginnen ? Aangezien zijn uitkering nu berekend is van een voltijds bij het openbaar vervoer
  Mvg

  • Beste Francine
   Dat is dus het frustrerende aan het systeem: dat de werkgever kan weigeren. Ik vermoed in zijn situatie dat het financieel risico veel te groot is… Nu wordt zijn uitkering berekend op zijn laatst verdiende loon, met anciënniteit van 25 jaar. Ik vermoed dat hij bij een nieuwe werkgever minder zal verdienen (is niet altijd zo natuurlijk…) en zijn uitkering, bij terugval, bijgevolg ook veel lager gaat liggen. Toch wel belangrijk om dit risico mee in te calculeren…
   Ik denk niet dat het wettelijk aan te raden is om een nieuw contract aan te gaan, terwijl het vorige niet is stopgezet. Maar zomaar dit contract stopzetten raad ik sowieso niet aan. Hiervoor neem je best contact op met je vakbond om zeker te weten wat alle mogelijkheden zijn. Elke vakbond heeft tegenwoordig wel een gespecialiseerde consulent die hierin correct advies kan geven: vraag naar een persoonlijk gesprek!
   Binnen NMBS geldt ook een speciale regeling dacht ik en ook daar kan de vakbond gespecialiseerd advies rond geven.
   Binnen het openbare vervoer zijn er misschien ook specifieke mogelijkheden? De sociale dienst en arbeidsgeneesheer van zijn tewerkstellingsplaats zouden daar meer over moeten weten…
   Veel moed en succes
   Anja

 8. Beste ,graag had ik eens iets gevraagd,ik werk momenteel progressief al 1,5 jaar dus 19 uren op mijn werk en 19 uren uitkering mutualiteit.Nu 7 weken geopereerd dus ben ik thuis heb nu uitkering gekregen van mutualiteit heb ongeveer hetzelfde bedrag gekregen als elke maand van de mutualiteit.Het deeltje dat ik normaal krijg van mijn werk niet is dit normaal of wat betaald de mutualitet nu juist?
  mvg nathalie

  • Beste Nathalie,
   De mutualiteit heeft jou voorlopig hetzelfde bedrag uitgekeerd omdat ze vermoedelijk het overblijvende bedrag nog moeten berekenen. Neem voor alle zekerheid contact met de dienst uitkeringen: tijdens volledige arbeidsongeschiktheid, krijg je een volledige ziekte-uitkering. Voor jou betekent dit het dagbedrag van periode in invaliditeit.
   Hou er rekening mee dat dit geen hoge uitkering is en je, voor volledige arbeidsongeschiktheid, serieus wat minder inkomen hebt.
   Belangrijk: ben je echter progressief gestart bij een nieuwe werkgever, dan is het je werkgever die eerst een periode van gewaarborgd loon voor zijn rekening krijgt (en dus niet de mutualiteit!) Dit betekent dat je werkgever dus nog zijn deel moet uitbetalen indien je je in die situatie bevindt… (Na de periode van gewaarborgd loon is het de gewone regelgeving, nl de mutualiteit die je van een vervangingsinkomen voorziet)
   Groetjes
   Anja

 9. Beste,
  Ik zit in een zelfstandig statuut en ben zo op invaliditeit.
  Nu ben ik begonnen met progressieve arbeid in een maatwerk bedrijf.
  Ik ben terug ziek gevallen en heb geen recht op gewaarborgd inkomen
  zeggen ze.Klopt dit omdat ik hierboven gelezen heb bij een nieuwe werkgever
  wel.Waar vind ik die regel officieel om aan te tonen dat dat wel zo is?
  Want ik dacht ook dat ik er geen recht op heb.
  Mvg,Natascha

  • Hey Natascha
   Ik heb deze link gevonden op internet. Het betreft een document van de mutualiteit Securex, lid van de onafhankelijke ziekenfondsen: http://www.securex.eu/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=71~~21&Lang=NL
   Misschien is het handiger voor jou en je werkgever om het op papier te krijgen van jouw eigen mutualiteit? Hiervoor hoef je enkel contact op te nemen met de dienst uitkeringen/vervangingsinkomen van jouw mutualiteit. Zij kunnen eventueel contact opnemen met jouw werkgever om de regelgeving toe te lichten.
   Let wel: dit is van toepassing indien je het statuut van werknemer hebt bij het bedrijf.
   Daarbij ga ik er van uit dat maatwerkbedrijven dezelfde regelgeving volgen in verband met gewaarborgd loon als deze van privé bedrijven. Misschien ook even navragen bij jouw sociaal secretariaat of dit ook klopt?
   Groetjes
   Anja

 10. alvast bedankt ik werk er als werknemer ,maar mijn invaliditeit is als een zelfstandige aangezien ik bij het begin van ziekte een zelfstandig statuut had.En het is nu onder toegelaten activiteit.

  Mvg,Natascha

  • Best contact opnemen met jouw mutualiteit, dienst uitkeringen/ vervangingsinkomen! Ik ga er van uit dat je, als werknemer bij een nieuwe werkgever, recht hebt op een gewaarborgd loon bij je nieuwe werkgever (ook) tijdens de progressieve hertewerkstelling. Het gaat immers over een nieuw contract en deze werkgever heeft je nog nooit voorzien van een gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid.
   Groetjes
   Anja

 11. Hallo,

  graag had ik jou een vraagje gesteld omdat ik er ook zo moeilijk uit geraak. in 2012 kreeg ik borstkanker, opertatie, bestraling, nabehandeling,.. ik werk nu progressief en dat is me tamelijk goed meegevallen. ik strijk, dus heb ik mijn arm ook altijd onder belasting. met als gevolg, dat er zwelling is van mijn arm en borst, ik ben een maand weer out en moet lymphedrainage bij de kine volgen. dokters stellen me de vraag of ik die job nog wel zal kunnen doen, omdat het een wederkerend letsel is, ik ben 51 jaar, heb nog 2 studenten in huis, volledig arbeidsongeschikt (invaliditeit) of wat moet ik nu in godsnaam beginnen. voor de werkgever is het ook niet plezant als ik uitval voor een periode. graag uw mening aub, en wat betekent het .-, invaliditeitsuitkering ? beste dank

  • Beste Dorien
   Ik begrijp je bezorgdheid naar je werkgever toe, maar ik denk dat je eerst naar jezelf moet kijken. Wat wil je zelf? Of beter: jij kent jouw lichaam het beste. Wat vind jij dat jouw lichaam nog aankan?
   Kan je het nog (lang) opbrengen om te blijven strijken? Of zou je liever ook eens willen nagaan wat jouw mogelijkheden en talenten nòg zijn? Misschien is loopbaanbegeleiding een optie? Loopbaanbegeleiding kan je volgen als je werknemer bent/verbonden bent aan een arbeidscontract. Via dergelijke begeleiding kan je uitzoeken wat je nog aankan. Dergelijke begeleiding betaal je via loopbaancheques. Een loopbaanbegeleidingsdienst, gespecialiseerd voor personen die beperkingen bevinden op de werkvloer kan je vinden via http://www.inzicht.be
   Invaliditeit is de term die gebruikt wordt als je meer dan een jaar arbeidsongeschikt bent voor de mutualiteit.
   Hopelijk heb ik je wat verder kunnen helpen…
   Groetjes en veel moed!
   Anja

 12. Hallo,

  Na 4 maanden volledige ziekte-uitkering werk ik nu progressief 19u … ik mag mijn verlof van dit jaar nog houden tem eind februari 2016 . Maar als ik nu de berekening maak van al mijn velof dan moet ik nu niet meer werken tot eind februari. Mijn werkgever zal helpen zoeken naar een oplossing. Mijn vraag is nu hoe word ik dan betaald? Ik werk als poetsvrouw bij een stadsbestuur . Dus recht op meer vakantie dagen dan in de privé .
  Kan iemand mij een woordje uitldg geven aub?

  • Beste Annelies
   Het beste is dat je voor de berekening van je vakantiedagen en loon best contact opneemt met je personeelsdienst. Zij zouden op deze vraag via het sociaal secretariaat antwoord moeten kunnen geven.
   Betaling van vakantiedagen en vakantiegeld zijn sowieso voor rekening van de werkgever. De mutualiteit komt niet tussen voor vakantiedagen. Wel houdt ze rekening met de al dan niet opgenomen vakantiedagen doorheen het jaar: elk jaar stuurt de mutualiteit een document betreffende de vakantiedagen, in te vullen door de werkgever. De mutualiteit houdt het aantal ‘niet opgebruikte’ vakantiedagen af van de laatste uitkering van het jaar. Voor mensen die geen vakantiedagen hebben opgenomen het afgelopen jaar (ook al zijn ze niet verbonden aan een arbeidsovereenkomst) betekent dit een financiële opdoffer: de uitkering na deze berekening is immers dan veel lager. Vaak gaat dit dan over de uitkering van de maand december: sowieso al een hele dure maand…
   Hopelijk heb ik je wat verder kunnen helpen!
   Groetjes
   Anja

   • Dank u wel voor u antwoord …. dat zal idd een opdoffer zijn in de volgende maanden … we zullen er het beste van maken ..
    Groetjes en bij deze wens ik iedereen prettige feestdagen en vooral een goede gezondheid en veel goede moed voor het nieuwe jaar.

  • Beste Nico,
   Je kan bij elke werkgever starten binnen het stelsel van progressieve tewerkstelling. Je moet gewoon in orde zijn met de wetgeving: contract bij werkgever of in orde zijn als zelfstandige. De regelgeving van progressieve tewerkstelling is voor iedereen hetzelfde: aanvraag bij adviserende geneesheer vooraleer je start. Starten kan al dag na aanvraag als werknemer. Als zelfstandige moet je voor de start wachten op het akkoord.
   Naar wetgeving contract als werknemer raadt het sociaal secretariaat aan minimaal een contract aan te gaan van 13u per week. Maar voor mutualiteit is een minimaal uren per week niet vastgelegd. Wel is progressief werken voor vele adviserende geneesheren nog altijd met een maximum van 50% van je laatste aantal uren dat je werkte vooraleer je ziek werd voor RIZIV.
   Groetjes en veel succes!
   Anja

  • Hey Sandy,
   Zowel bij het veranderen van job bij dezelfde werkgever als bij een andere werkgever, moet je het akkoord vragen van jouw adviserende geneesheer. Verander je omdat de taken te zwaar zijn of omdat jouw werkgever geen aangepaste taken of uurrooster kan aanbieden? Dan kan je dit denk ik wel verantwoorden.
   Je neemt best eerst contact op met je ziekenfonds/adviserende geneesheer om dit te bespreken (vooraleer je van werk verandert), zo ben je zeker dat jouw adviserende geneesheer achter jou staat bij overgang. Het is immers deze arts die beslist of je bij je nieuwe werkgever ook progressief aan de slag mag (met behoud van uitkering van mutualiteit).
   Wettelijk gezien kan je starten bij nieuwe werkgever binnen progressieve tewerkstelling als je de goedkeuring aanvraagt, min 1 dag voor de start van je tewerkstelling. Je hoeft dus niet echt de goedkeuring van de adviserende geneesheer te hebben vóór de start. Maar ik zou dus op veilig spelen en het eerst bespreken alvorens van werk te veranderen…
   Groetjes
   Anja

   • Maar ik stel mij de vraag, je moet ook het akkoord hebben van je nieuwe werkgever dan? Dan bestaat de kans zeer groot dat ik niet wordt aangenomen …

   • Wanneer je start bij een nieuwe werkgever onder stelsel progressieve tewerkstelling, moet hij hier inderdaad van op de hoogte worden gesteld. De werkgever moet immers elke maand een formulier invullen voor de mutualiteit met je gemiddeld aantal gewerkte uren per week en jouw ontvangen loon. Dit om je bijpassing vanuit de mutualiteit (uitkering) te kunnen berekenen…

   • Een andere mogelijkheid is om te starten bij nieuwe werkgever zonder progressieve tewerkstelling. Dan start je een gewoon contract en stopt de bijpassing door de mutualiteit. In deze situatie hoef je enkel de mutualiteit te laten weten dat je stopt binnen progressieve tewerkstelling en werk start bij nieuwe werkgever.
    Weet wel dat, indien je nadien opnieuw arbeidsongeschikt wordt, je uitkering berekend wordt a rato/op basis van je laatste tewerkstelling.

  • Ter aanvulling, Sandy:
   Moest je ondervinden dat je huidige werk binnen progressieve tewerkstelling te zwaar is, dan kan je dit stopzetten door een ziekte-attest binnen te brengen bij je werkgever voor de periode van afwezigheid (en dit tot einde contract). Voor jouw mutualiteit is het voldoende om ze op de hoogte te stellen van jouw stop van progressieve tewerkstelling.
   Wanneer je wenst op zoek te gaan naar ander werk, dan kan dit. Zonder of met begeleiding: trajectbegeleiding bij gtb bijvoorbeeld.
   Starten bij een nieuwe werkgever betekent dat je op dat moment ook jouw contract bij je huidige werkgever moet stopzetten.

 13. Beste,
  Sinds 2 maart 2015 ben ik in ziekteverlof wegens een spoedoperatie aan de rug.
  ik werkte full-time als arbeider en mijn aanvraag was binnen om over te stappen naar 4/5 stelsel en dit vanaf 1 Mei 2015(in tijdskrediet en dit is ook goedgekeurd)
  Vanaf 1 September 2015 ben ik halftijds progressief gaan werken en dit op ma,woe,dond en vrijdag 4 uren(Dinsdag is mijn dag in 4/5 stelsel).
  De planning is om op 1/1/2016 terug mijn normale uren op te pikken.
  Heb ik dan verlof op 4/5 stelsel of blijf ik nog op een part-time hangen.
  Wanneer ik aan het werk ging viel ik terug op een part-time verlof van 61 uren.
  Normaal van een 4/5 stelsel zijn het 121 uren.
  Wat ka ik in 2016 verwachten?????
  Het werk dat ik doe is zwaar en ik weet ook niet of dit nog gaat mogelijk zijn om dit vol te houden.
  Wat als ik herval de komende maanden?blijf ik dan een uitkering krijgen op mijn 4/5 stelsel of wordt er dan rekening gehouden met mijn volledige ziekte van 6 maanden en progressief van 4 maanden?en is dit dan maar als part-time?
  Vele vragen waar er mij niemand een antwoord kan op geven.
  Hopelijk nu wel??????

  • Beste
   Voor de berekening van je vakantiedagen kan je terecht bij het sociale secretariaat van je werkgever. Volgens mij heb je recht op het minst aantal vakantiedagen, dus op basis van jouw part-time tewerkstelling. Zeker ook omdat je halve dagen in progressieve tewerkstelling hebt gewerkt. Het is geen logisch systeem, maar bij werkhervattingen neemt men het minst voordelige systeem voor de werknemer. (Dit is ook zo zonder progressieve tewerkstelling: wanneer men halftijds gaat werken krijg je dat jaar maar halftijds vakantiedagen, ook al heb je het jaar voordien bijvoorbeeld voltijds gewerkt).
   Bij herval in volledige ziekte, wordt je verloren loon berekend op basis van je laatste tewerkstellingscontract, zonder rekening te houden met progressieve tewerkstelling. Jouw verloren dagloon wordt dus berekend op basis van je 4/5e. Zonder progressieve tewerkstelling is dit dus iets hoger vermits er geen loon via tewerkstelling moet afgehouden/verrekend worden. Het bedrag dat je dan wordt uitgekeerd via je mutualiteit is per maand op zich dan hoger, maar je verliest loon van je werkgever (vermits je niet meer werkt) waardoor je maandinkomen wel (heel) wat lager uitvalt…
   Vragen rond deze berekeningen en regelgeving kan je normaal gezien zeker stellen aan de dienst uitkeringen van jouw mutualiteit.
   Hoop je verder geholpen te hebben.
   Groetjes
   Anja

 14. moet ik mijn ontslag geven bij mijn huidige werkgever als ik progressief werk en wil starten met een nieuwe job? heb ik dan nog recht op uitkering? en moet ik mijn opzegtermijn uitdoen? gr ellen

  • Beste Ellen
   Wanneer je bij een nieuwe werkgever wil starten, moet je inderdaad bij je vorige werkgever je contract stopzetten. Ik zou je aanraden nooit zelf ontslag te geven vooraleer je het contract bij je nieuwe werkgever hebt getekend. De regels voor stopzetting van een contract zijn dezelfde: het maakt niet uit of je al dan niet progressief werkt. Dit betekent dat je inderdaad een opzeg moet doen, tenzij je onderling overeenkomt om je contract zonder opzeg (termijn en vergoeding) te beëindigen.
   Aan je mutualiteit moet je wel laten weten dat je stopt met de progressieve tewerkstelling bij je huidige werkgever.

   Wanneer je start bij een nieuwe werkgever, kan je dit ook binnen het systeem van progressief werken. Voor de mutualiteit moet je een kopie van je nieuwe contract bijvoegen bij je aanvraag: je moet immers opnieuw een aanvraag binnendienen bij je mutualiteit/adviserende geneesheer.

   Heb je nog geen nieuwe werkgever, dan zou ik in geen geval zelf ontslag geven of akkoord gaan met stopzetting van je contract in onderlinge overeenstemming: geef je zelf ontslag, dan heb je immers geen recht op een werkloosheidsuitkering. Ook in onderlinge overeenstemming kom je in problemen voor je werkloosheidsuitkering. (Voor je mutualiteitsuitkering maakt dit alles niets uit, zolang je volgens je arts en met goedkeuring van je adviserende geneesheer als ‘ziek zijn’ wordt erkend. Het geeft pas problemen als RIZIV vindt dat je toch moet gaan werken en je naar RVA doorverwijst. Vandaar dat het beter is om geen risico’s te nemen en je vakbond moet inschakelen van zodra je werkgever je iets wil laten tekenen in kader van ontslag.)

   Je kan bijvoorbeeld wel tijdens je progressieve tewerkstelling gaan solliciteren of zelfs je progressieve tewerkstelling bij je huidige werkgever stopzetten indien deze niet haalbaar is voor jou. Belangrijk hierbij is om je mutualiteit dan op de hoogte te stellen, maar nog belangrijker is om in orde te blijven bij je huidige werkgever: indienen van een ziekte-attest voor de periode dat je nog verbonden bent aan je contract.

   Hopelijk heb ik je wat kunnen helpen?
   Groetjes,

   Anja

 15. Ik werk momenteel 80% (30uur),er is bij mij ra vastgesteld, meer bepaald spondylitis ankylosans.Ik ben momenteel thuis maar zou graag terug starten met progressief werken,is dit dan een parttime of de helft van die 30 uur?Mijn huisarts vind dat ik momenteel 50% arbeidsgeschikt ben.
  Mvg

  • Beste Katrien
   Het aantal uren dat je terug wil starten in kader van progressieve tewerkstelling is vooral in overleg tussen je werkgever en jezelf. Pas als duidelijk is wat mogelijk is op de werkvloer en voor jou, kan je aan je adviserende geneesheer de aanvraag indienen voor progressief werken. Hoeveel uren dat precies inhoudt, is dus aan jou (in overleg met je werkgever en eventueel de arbeidsgeneesheer) te beslissen. Als je 15u haalbaar vindt om te starten en dat is goed voor je werkgever, dan is dat ok. Je kan ook met minder uren starten (meestal wordt, vanuit de sociale secretariaten) aangeraden om met minstens 13u per week te starten. Dit kan in volle dagen, in halve dagen, variabele of vaste momenten,… maar alles in overleg en daarna aan te vragen bij de adviserende geneesheer.
   Groetjes
   Anja

 16. Ik ben van plan om progressief te gaan werken. 50% arbeidsongeschikt (deels ziekteuitkering) en deels loon. Ik vroeg me af als ik nu in de vakantie op reis wil naar het buitenland. Moet ik daarvoor goedkeuring aanvragen? En na 1 jaar ga ik automatisch over op 50% invaliditeit. Moet ik dan mijn reis aanvragen? Of hoe zit dat juist? Bij voorbaat al bedankt voor de reactie

  • Beste Bjorn,
   Van zodra je een uitkering ontvangt van de mutualiteit, moet je steeds een aanvraag voor een buitenlandse reis indienen bij de adviserende geneesheer van je ziekenfonds. Het maakt niet uit of je in periode van arbeidsongeschiktheid bent of in invaliditeit en ook niet of je al dan niet progressief werkt.
   Vaak kan je die aanvraag al regelen via je online dossier en is voor reizen in Europa vaak enkel een melding nodig en hoef je niet te wachten op de goedkeuring. Voor bepaalde landen en reizen buiten Europa moet je echt wachten op effectieve goedkeuring… dus check al eens vooraf bij je mutualiteit welke regels zij hanteren,

   Groetjes
   Anja

  • Beste Marianne,

   Het beste in jouw situatie is om contact op te nemen met de vakbond. Je kan deeltijds werken en een bijpassing krijgen vanuit RVA mits een aantal voorwaarden. Ook kan je een aanvraag indienen tot de erkenning van 33% arbeidsongeschiktheid, goed te keuren door een RVA-arts, waardoor je RVA-uitkering stopt met dalen na een bepaalde periode. Deze aanvraag dient ook via jouw vakbond ingediend te worden.
   Groeten,

   Anja

 17. Beste,

  Zit met chronische reuma, was zelfstandig op het moment dat ik ziek gevallen ben, krijg behandeling via remicade (6x per jaar dagziekenhuis).
  Qua uitkering zit ik in het stelsel van zelfstandige.
  Ben sinds november 2015 deeltijds aan het werk (15u). Maar wel als loontrekkende.
  Nu kom ik net van controle bij de adviseur en krijg ik te horen dat ze dit nog eens verlengen voor 6 maanden en ik daarna m’n plan moet trekken..
  Omdat je als zelfstandige dit maar 3 x 6 maanden kan doen?

  Kan je niet fulltime werken, moet je maar minder werken zeggen ze dan..
  Maar dan kom ik financieel niet rond..

  Weet jij meer? Er moet toch een oplossing bestaan om deeltijds of iets meer te werken en een aanvullende uitkering te krijgen?

  Ik wil niet liever of terug meer werken, maar niet ten koste van alles, en m’n lichaam moet het aankunnen.

  Ik snap er momenteel niets meer van!

  Bedankt alvast voor de eventuele hulp/uitleg.
  Bart

  • Beste Bart,

   Via deze link vind je meer informatie over de beslissingen die je adviserende geneesheer kan nemen, vertrekkende vanuit jouw situatie als zelfstandige op arbeidsongeschiktheid: http://bit.ly/2hsILWw
   Zoals je kan lezen, is het inderdaad zo dat de adviserende geneesheer van je ziekenfonds kan beslissen dat je geen uitkering meer zal krijgen zodra hij je arbeidsgeschikt verklaart.
   In België bestaat er geen systeem waar je deeltijds kan werken en deeltijds arbeidsongeschiktheid. Enkel het systeem waar je nu in zit, lijkt er het meeste op. Dit betekent dat, als je voor het RIZIV/door je adviserende geneesheer ‘arbeidsgeschikt’ wordt verklaard, je je moet richten tot de RVA/de vakbonden. Maar ook daar zijn de mogelijkheden jammer genoeg beperkt: belangrijk is dat je langs gaat bij je vakbond (of je aansluit bij een vakbond indien je nog geen vakbond hebt) om daar de mogelijkheden te bekijken…
   Op het werk kan je ook langsgaan bij de arbeidsgeneesheer: deze arts geeft advies over wat je al dan niet aankan op de werkvloer waar je nu bezig bent. Deze arbeidsarts kan dan op zijn/haar beurt contact opnemen met de adviserende geneesheer van je ziekenfonds om je situatie te bespreken.
   (Je personeelsdienst/werkgever kan je de contactgegevens van je arbeidsgeneesheer bezorgen) Weet dat deze arbeidsarts niets mag zeggen over je medische gegevens tegen de werkgever, maar wel een juiste beoordeling kan maken van je kunnen en mogelijkheden op de werkvloer. Deze arts geeft ADVIES: dit is dus niet bindend… maar zeker de moeite om dit, in jouw situatie, te proberen…

   Ik wens je veel succes, Bart, en hoor het graag als je nog meer vragen moest hebben,

   Groetjes
   Anja

 18. Beste,

  Ik ben sinds 14/03/2016 arbeidsongeschikt. Ik werd namelijk getroffen door beenmergkanker. Sinds maart 2017 ben ik dus invalide.

  Ik heb het werk op 2/05/2017 hervat in progressieve vorm. Ik werk namelijk 4 halve dagen per week (16 uren).

  In jouw tekst bij de rubriek ‘voordelen en nadelen’ lees ik dat je meer verlof opbouwt door volle dagen te werken.

  Zou het kunnen dat deze stelling enkel telt tijdens progressieve tewerkstelling in het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid?

  Zou het kunnen dat wanneer je het werk in het 2de jaar hervat (dus wanneer je invalide bent) deze stelling niet klopt? Volgens de RJV worden de verlofdagen en het verlofgeld berekend volgens de gepresteerde uren, ongeacht je halve dagen of volle dagen werkt.

  Ik vind het wat verwarrend. Kun jij mij verder helpen?

  Alvast bedankt,

  Mvg,
  Sami

  • Hallo Sami,

   sorry dat je zo lang moest wachten op een antwoord, maar wou dit toch even verder navragen alvorens iets te laten weten. Dit is het antwoord dat ik kreeg van mijn mutualiteit:
   Het is de werkgever die berekend (via zijn sociaal secretariaat) op hoeveel dagen/uren vakantie je recht hebt.
   In de periode van arbeidsongeschiktheid (eerste jaar mutualiteitsuitkering), worden de vakantiedagen/uren die worden opgenomen door de werkgever betaald (vakantiegeld) en niet uitbetaald door de mutualiteit (en dus afgehouden van je uitkering).
   De vakantiedagen/uren berekend door je werkgever worden dus volledig afgehouden door de mutualiteit en betaald via het vakantiegeld/via je werkgever.
   In de periode van invaliditeit (meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt/uitkering van je mutualiteit) worden de dagen/uren vakantie die zijn genomen, verminderd na berekening van het loonattest. De mutualiteit kijkt dus niet naar de dagen dat je gewerkt hebt, maar gewoon naar het regime waarin je werkt en hoeveel verlof je hebt genomen om de berekening te maken.
   Het klopt dus wat je zegt; vanaf het 2de jaar mutualiteitsuitkering wordt een herberekening gemaakt (terwijl in het eerste jaar het volledige bedrag van vakantie wordt afgehouden van je uitkering).
   Ingewikkelde materie allemaal, ook voor mij 😉

   Groetjes,
   Anja

 19. Beste
  Ik werk momenteel ook deeltijds gecombineerd met ziekte. Ik heb een vraagje met betrekking tot de vakantiedagen voor volgend jaar. Ik werk in een 40 uren week waardoor ik dus nu 20 uren/week werk als volgt maandag volle dag, woensdag halve dag en donderdag volle dag dus echt 2,5 dagen. Heb ik dan ook recht op mijn volledige vakantiedagen of niet omdat ik de woensdag een halve dag werk?

  • Dag Mieke,
   Je zal misschien denken: die Anja die wil hier maar niet op antwoorden. Maar het tegendeel is waar… Sinds het bericht van Luc ben ik aan het uitzoeken hoe het nu net allemaal zit met die vakantie- en feestdagen. En tot nog toe heb ik geen éénduidig antwoord, dus ik zoek verder. Van zodra ik meer nieuws heb, schrijf ik er een uitgebreid blogbericht over!
   Moeilijke materie dus, ook voor de mensen van HRM en RIZIV blijkbaar…
   Groetjes,
   Anja

 20. Progressieve tewerkstelling. Ik werkte als business developper vele uren, nieuwe CEO, afschaffing van mijn admin. hulp, enz enz – een ernstige operatie gehad en door adviserend geneesheer op invaliditeit gezet tot aan mijn pensioen. Ik doe momenteel vrijwilligerswerk met haar akkoord, een 50h job met internat. verplaatsingen zag ik niet meer zitten den progressieve tewerkstelling werd niet op gereageerd door actuele werkgever. Kleine KMO – geen vakbond. Nu is er een nieuwigheid die velen niet weten. Je hoeft niet je ontslag te geven, je kan progressief starten bij een nieuwe werkgever, in mijn geval tot mijn pensioen bvb. 2 dagen/week. Inderdaad dan minder uitkering en een deel loon. Het voordeel is dat als ik ziek word ik terugval op de max. uitkering (gezien vorige fulltime loon) en dat dit loon ook blijft tellen voor mijn pensioen. In mijn geval is de tewerkstelling niet zozeer om te verrijken, misschien heb je dan 100 – 200 euro meer per maand, maar je hebt minder kosten (verwarming), je hebt sociale contacten, een doel. Je moet ook zorgen dat je beste volledige dagen werkt = 2 volle dagen als ’t kan ipv 4 halve, dat is beter voor je verlofdagen (krijg je er meer, niet logisch maar ja).

  • wat ik bij mij raar vond is dat ik wel mijn volledig vakantie geld heb gekregen maar ik maar op de helft van mijn vakantiedagen recht heb ik werk 20 uren normaal maar doe nu maar 12uren 3 keer 4 uren

   • Hallo Tania,
    Hoe graag ik het ook wil… ik kan je nog geen sluitend antwoord geven. Mijn vragen over vakantiegeld -en dagen liggen nog altijd te wachten op antwoord bij RIZIV en FOD WASO. Ik doe mijn best en hou jullie op de hoogte!
    Groetjes
    Anja

 21. Beste, eerst en vooral bedankt voor alle duidelijke info! Tot op heden nog nergens zoveel concrete en volledige info gelezen als in deze blog dus top! Ik heb een primaire immuniteit-ziekte en krijg hiervoor minstens om de 3 à 4 weken een baxter in dagopname. Ik werk 4/5 dus plan ik de opnames op mijn vrije dagen (al was mijn 4/5 voor mijn kinderen en mezelf bedoelt maar ondertussen dus voor mijn ziekte)… Maar daarnaast moet ik heel vaak op onderzoek en ben ik heel erg vermoeid (vooral in de winter is het soms door de dag slepen) en ben ik ook regelmatig ziek. Ik heb gelukkig een begripvolle werkgever maar het valt me soms erg zwaar om dit vol te houden. Ik kan heb vaak ‘slechte’ dagen en blijf toch maar dapper werken want ik wil mijn job niet verliezen en ik wil ook niet thuiszitten… Mijn arts vindt het welletjes en wil me graag op deeltijdse werkhervatting zetten. Mijn werkgever vindt dit ook een prima oplossing (dan kan ik mijn opnames in mijn werkweek plannen en genieten van mijn hoognodige vrije dagen, of een dagje ziekte nemen als het een ‘slechte’ dag is). Alleen weten we allen niet hoe dit dient voorgeschreven te worden? Concreet: mijn arts wil me gerust arbeidsongeschikt zetten maar moet je voor een lange duur arbeidsongeschikt worden gesteld? Bv 6 maanden ongeschikt om dan bv na 1 week in hervatting te kunnen gaan? Of speelt de duur van arbeidsongeschiktheid geen rol en kan de werkhervatting duren zolang het nodig is? Ik val met mijn aandoening tussen de mazen van het net, ik ben officieel geen zware zieke of erkende chronisch zieke dus lijkt dit statuut voor mij een hele verademing want ik hou dit niet langer vol. Al mijn ‘vrije’ dagen gaan op in opnames, afspraken, onderzoeken, kine of moet ik uitzieken of bekomen van mijn werkweek…. Help? Bedankt!

  • Hallo,
   Je hoeft in principe maar één dag arbeidsongeschikt te zijn om een aanvraag in te dienen bij de adviserende geneesheer van je ziekenfonds tot progressieve tewerkstelling. Het is je arts die je thuis schrijft in ziekteverlof voor je werkgever + vult een attest van je ziekenfonds in dat je arbeidsongeschikt bent (het zogenaamde ‘vertrouwelijk’), wat je dus binnenstuurt in je ziekenfonds. Je arts moet ervoor zorgen dat je ziekte verlengd wordt doorheen het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid/eerste jaar dat je een mutualiteitsuitkering krijgt. Vanaf het tweede jaar (= ‘invaliditeit’) hoeft je arts geen attesten meer in te sturen; je ongeschiktheid wordt dan opgevolgd vanuit het RIZIV en je zal natuurlijk wel nog altijd worden opgevolgd door de adviserende geneesheer van je mutualiteit.
   Van zodra je één dag arbeidsongeschikt bent, kan je een aanvraag indienen aan je adviserende geneesheer met de vraag progressief het werk te hervatten bij je werkgever. Ook hiervoor moet je een specifiek aanvraagformulier invullen, op te vragen bij je ziekenfonds. Je kan je progressief werk starten nog voordat je goedkeuring hebt gekregen.
   Je mag progressief werken voor zolang de adviserende geneesheer van je ziekenfonds dit toestaat. Er staan geen minimum of maximum tijden op; de arts evalueert wat in jouw situatie mogelijk en aangewezen is. Deze arts zal jou van kortbij opvolgen en je regelmatig uitnodigen op gesprek (ook tijdens kantooruren en mogelijks ook tijdens je werktijd!).
   Waar ik nog aan denk, is de Vlaamse Ondersteuningspremie. Meer informatie vind je via deze link: https://www.vdab.be/arbeidshandicap/wzvop.shtml
   Deze VOP is een loonkostsubsidie voor de werkgever; hij kan financieel dus een extra krijgen als hij kan aantonen dat hij rekening houdt met je beperkingen op de werkvloer. Deze ondersteuningsmaatregel moet je wel zelf, als werknemer, in orde brengen. Meer informatie vind je via de link!
   (Zo kan je bijvoorbeeld met je werkgever overeenkomen dat je geen verlofdagen meer opneemt voor de onderzoeken en opvolgingen, maar dat hij hiervoor in de plaats een loonkostsubsidie krijgt ‘voor de verloren werkuren’ bv.)
   Heb je nog vragen? Of wil je persoonlijk contact opnemen? Dan kan dit via anja@reumanet.be
   Groetjes en veel succes,
   Anja

   • Hartelijk dank je voor je reactie! Deze informatie is nieuw voor mij en ik ben er meteen mee aan de slag gegaan want dit blijkt voor mij in aanmerking te komen! Nogmaals dank dit heeft mij enorm geholpen! Groetjes, Valérie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.